LEIDINIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. www.medpraktika.lt elektroninė  parduotuvė (toliau – Parduotuvė) priklauso UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“. Parduotuvė taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui, teikiančiam užsakymą www.medpraktika.lt parduotuvėje.

1.2. www.medpraktika.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams, užsakantiems šioje Parduotuvėje.

1.3. Klientas, prieš pateikdamas užsakymą, privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, kad klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

1.4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją, kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

2. Privatumo politika

2.1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti, įvesdamas visą informaciją, kuri nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti privalomieji laukai yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Parduotuvė patvirtina, kad registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Parduotuvės informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2.2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys – vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, kad tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymui ir pristatymui. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.3. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje ir užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Klientas patvirtina, kad jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.4. Susipažindamas su Taisyklėmis Klientas patvirtina, kad yra informuotas, jog naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

2.5. Parduotuvė patvirtina, kad siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1. Klientas, apsilankęs Parduotuvės interneto puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

3.2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregistravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną ir papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimui ir pristatymui, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3.3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.

3.4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiųsdamas užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.

3.5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, kad tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.

3.6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

3.7. Parduotuvė, gavusi pranešimą, kad Klientas atliko mokėjimo pavedimą už užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.

3.8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

3.9. Visais atvejais laikoma, kad Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

3.10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

4. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

4.1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

4.2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

4.3. Klientas sutinka, kad, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4.4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais.

4.5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokių trūkumų atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvei per protingą su Klientu suderintą terminą trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta tvarka.

5. Parduotuvės įsipareigojimai dėl prekių:

6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes, kurios atitinka informaciją, nurodytą prie kiekvienos prekės.

6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus, nes Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.

6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

6.4. Parduotuvė nurodo pristatymo laiką prie kiekvienos prekės, todėl Klientas, prieš pateikdamas užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.

6.5. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti visą informaciją, susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui šių prekių:

7.1.1. Vaistinių preparatų;

7.1.2. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

7.1.3. kokybiškų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų;

7.1.4. kokybiškų optikos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisų ir aparatų;

7.1.5. kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

7.1.6. kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

7.2. Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

7.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas prekes, kurios nėra nurodytos šių taisyklių 7.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

7.3.1. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu info@idejugrupe.lt, užpildydamas sutarties atsisakymo formą;

7.3.2. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 7.3.1. punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, šių Taisyklių 7.7. punkte numatytu būdu.

7.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

7.5. Šių Taisyklių 7.3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, tai yra fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

7.6. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.7. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):

7.7.1. jeigu prekes Pirkėjas atsiėmė Pardavėjo biure, prekės grąžinamos atvykus į Pardavėjo biurą;

7.7.2. jeigu prekes Pirkėjui pristatė kurjeris, Pirkėjo pasirinkimu prekės grąžinamos Pardavėjo biure;

7.7.3. Pirkėjui pageidaujant prekes grąžinti paštu ar per kurjerį, grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@idejugrupe.lt arba telefonu +370 521 07 139.

7.8. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami:

7.8.1. jei Pirkėjas už prekes atsiskaitė per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą ar išankstiniu banko pavedimu, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo banko sąskaitą. Jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais, sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjui metu, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo banko sąskaitą.

7.9. Jeigu grąžinamos prekės buvo pristatytos per kurjerį, tai yra Pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl prekių pristatymo patirtas išlaidas.

8. Apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete arba paysera.lt sistema.

8.2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, kitaip jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, nes pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

9. Prekių pristatymas

9.1. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti pristatymo termino prie kiekvienos prekės. Tuo atveju jeigu yra nesklandumų su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą.

9.2. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 24 valandos nuo pristatymo termino pabaigos.

9.3. Klientas užsakydamas prekes įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą ir asmenį, kuris priims prekes.

9.4. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės biure, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė įsipareigoja paskambinti Klientui, kai prekė bus paruošta.

9.6. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos šiais būdais:

1) LP „Express arba „Samus“ kurjeriu

10. Kitos nuostatos

10.1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@idejugrupe.lt arba telefonu +370 521 07 139

10.2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.

10.3. Norėdamas Pirkėjui ar elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, elektroninėje parduotuvėje administratorius naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį elektroninės parduotuvės lankytoją, nustatyti elektroninės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti elektroninėje parduotuvėje esančias klaidas.

 

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1. Paslaugų teikėjas UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“, įmonės kodas 126225934. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui, pateikiančiam užsakymą Parduotuvėje www.medpraktika.lt.

2. Paslaugų teikėjas organizuoja renginius, kuriuos skelbia interneto svetainėje www.medpraktika.lt.

3. Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos apima renginio dalyvio registracijos mokesčio surinkimą, įskaitant, bet neapsiribojant apgyvendinimo, maitinimo, socialinių programų mokesčius ir visų kitų paslaugų mokesčius, kurias Paslaugos teikėjas teikia ar gali teikti ateityje.

4. Siekdamas užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens identifikaciją, Paslaugų teikėjas renginio dalyvio prašo užpildyti elektroninę registracijos formą.

5. Asmenys, užsiregistravę į renginį ir sumokėję dalyvio mokestį, sutinka su visomis renginio numatytomis sąlygomis, kurios yra skelbiamos viešai renginio registracijos interneto puslapyje.

6. Į mokamus renginius registracija yra patvirtinama tik sumokėjus renginio dalyvio pasirinktų paslaugų mokesčius. Informacija apie dalyvio mokesčius yra pateikiama viešai renginio Registracijos skiltyje.

7. Renginio dalyvio registracijos patvirtinimas siunčiamas elektroniniu paštu, kuriuo buvo atlikta registracija.

8. Siekdamas patenkinti skirtingų asmenų skirtingus poreikius, Paslaugų teikėjas sudaro galimybę asmenims atsiskaityti už paslaugas renginio vietoje grynaisiais arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui.

9. Paslaugų užsakymai renginio interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus dalyvio pateiktą informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens registraciją.

10. Paslaugų teikėjo Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Paslaugų teikėjo dokumentais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, tai yra tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis.

11. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.medpraktika.lt.

 

DALYVIO REGISTRACIJOS ATŠAUKIMO / PINIGŲ GRĄŽINIMO POLITIKA

Renginio dalyvio registracijos atšaukimo atveju, bus laikomasi šios registracijos atšaukimo / pinigų

grąžinimo politikos:

  • apie registracijos atšaukimą dalyvis turi pranešti renginio sekretoriatui raštu;
  • dalyvio registracijos atšaukimas turi pasiekti sekretoriatą ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki renginio pradžios. Tokiu atveju dalyviui bus grąžinta visa už dalyvavimą sumokėta suma, išskyrus 5 (penkių) eurų aptarnavimo mokestį;
  • atšaukus registraciją likus mažiau nei 7 (septynioms) dienos iki renginio pradžios, sumokėta suma už dalyvavimą nebus grąžinama;
  • pinigų grąžinimas bus atliekamas per dvi savaites po renginio.

Atšaukus renginį, bus laikomasi šios registracijos atšaukimo / pinigų grąžinimo politikos:

  • renginį atšaukus organizatorių iniciatyva, dalyviui bus grąžinta visa už dalyvavimą sumokėta suma;
  • renginį atšaukus dėl nenugalimosios jėgos (Force majeure), dalyviui bus grąžinta pusė už dalyvavimą sumokėtos sumos.

 

 

LEIDINIŲ PRENUMERATOS TAISYKLĖS

UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“, įmonės kodas 126225934 (toliau – Bendrovė) interneto svetainėje www.medpraktika.lt (toliau – Svetainė) leidinių prenumeratos pardavimo ir sutarčių sudarymo tvarką nustato šios leidinių prenumeratos taisyklės (toliau – Taisyklės).

 

Norėdami naudotis Svetainės elektronine prenumeratos priėmimo sistema, privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis Taisyklėmis bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Su prenumeratos taisyklėmis sutinku“, Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

 

I. ĮŽANGA IR SĄVOKOS

 

1.1. Taisyklės – šios leidinių prenumeratos taisyklės nustato Jūsų ir Pardavėjo teises bei pareigas, prenumeratos įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygas, periodinių leidinių pristatymo tvarką, pristatymo adreso pakeitimą, prenumeratos nutraukimą, skundų nagrinėjimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prenumeratos priėmimu Svetainėje susijusias nuostatas.

 

1.2. Bendrovė – UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“, įmonės kodas 126225934.

1.3. Pardavėjas – Bendrovė, leidžianti atitinkamą leidinį (leidinio leidėjas), kurį galima prenumeruoti Svetainėje www.medpraktika.lt. Leidėjo informacija taip pat nurodoma ant konkretaus leidinio. Leidinių, Pardavėjų sąrašas ir kontaktinė informacija taip pat pateikiama šiose Taisyklėse.

 

1.4. Prenumerata – išankstinis leidinio užsakymas, iš anksto sumokant visą prenumeratos leidinių kainą. Prenumerata šių Taisyklių prasme reiškia visų leidinių prenumeratą, kurią Pirkėjas gali įsigyti užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Svetainėje.

 

1.5. Leidiniai – leidiniai, kurių prenumeratą Pirkėjas gali užsakyti Svetainėje.

 

1.6. Prenumeratos pardavimas – prenumeratos sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymas Svetainėje.

 

1.7. Pirkėjas (toliau – Pirkėjas arba Prenumeratorius, priklausomai nuo konteksto):

 

1.7.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

 

1.7.2. Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

 

1.7.3. Juridiniai asmenys;

 

1.7.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

1.8. Asmens duomenys – Pirkėjo / Prenumeratoriaus vardas, pavardė, žurnalų pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

2.1. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties dalimi ir abiem šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

 

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prenumeratą Svetainėje, tai yra atitinka Taisyklių 1.7 punkte nurodytus kriterijus.

 

2.3. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Svetainėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Prenumeruoti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prenumeratos užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

 

2.4. Bendrovė visais atvejais veikia kaip Pardavėjo (leidinio leidėjo) atstovas. Jeigu Bendrovė leidžia konkrečius leidinius, šių leidinių prenumeratos atžvilgiu Bendrovė laikoma Pardavėju.

 

2.5. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdama Svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 

III. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS

 

3.1. Prieš pirkdamas Svetainėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Bendrovės pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis, kurie būtini prenumeratai administruoti, leidiniams ir Pirkėjui priklausančioms dovanoms pristatyti bei mokėjimams vykdyti:

 

3.1.1. Savo / gavėjo vardą, pavardę;

 

3.1.2. Prenumeratos pristatymo adresą (gatvę, namo ir buto numerį, miestą, pašto kodą, valstybę. Esant reikalui, patekimo kodą į laiptinę iki pašto dėžučių);

 

3.1.3. Elektroninio pašto adresą;

 

3.1.4. Telefono numerį.

 

3.2. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijai siųsti arba kitai Svetainės veiklai, tik gavus Pirkėjo išankstinį sutikimą. Taisyklių 2.2 punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytais tikslais:

 

3.2.1. Pirkėjo prenumeratos administravimui – užsakymo apdorojimui ir vykdymui;

 

3.2.2. Pirkėjo identifikavimui Bendrovės informacinėje sistemoje;

 

3.2.3. Pirkėjo užsakytų prenumeratos dovanų kuponų, patvirtinimų, priminimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;

 

3.2.4. Problemų, susijusių su prenumeratos pristatymu, išsprendimui;

 

3.2.5. Kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;

 

3.3. Pirkėjo asmens duomenys gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslu, tačiau tik tuo atveju, kai Pirkėjas duoda tam sutikimą pažymėdamas varnele punktą „Sutinku gauti informaciją apie artėjančią prenumeratos pabaigą bei specialius su ja susijusius pasiūlymus:  skambučiu  elektroniniu paštu.“ Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi galimybę pasirinkti, kokiu jam patogiu būdu sutinka gauti priminimus, taip pat gali bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, atsiųstame pranešime pažymėdamas varnele punktą „ Nesutinku gauti informacijos apie artėjančią prenumeratos pabaigą bei specialius su ja susijusius pasiūlymus“ arba paspausdamas aktyvią nuorodą „Nebenoriu gauti pasiūlymų“.

 

3.4. Pažymėjęs varnele punktą „Su prenumeratos taisyklėmis sutinku“, Pirkėjas patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Bendrovei pateiktus Pirkėjo asmens duomenis Bendrovė tvarkytų šiose Taisyklėse numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka bei laikantis galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.

 

3.5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prenumeratos administravimo Svetainėje tikslais, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prenumeratos užsakymui įvykdyti: apie prenumeratos priėmimo eigą, mokėjimo ir užsakymo patvirtinimus bei kitą Pirkėjo prašomą informaciją.

 

3.6. Pirkėjo asmens duomenys, renkami šiose Taisyklėse nurodytais tikslais, tvarkomi vadovaujantis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 

3.6.1. Asmens duomenys renkami, tvarkomi, saugomi tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių;

 

3.6.2. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

 

3.6.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

 

3.6.4. Renkant ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo kriterijų, nereikalaujant iš Pirkėjo pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, kaupiami;

 

3.6.5. Kaupiami tik tie asmens duomenys, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, įskaitant konsultavimą apie Bendrovės paslaugas, ir tik tokia forma ir apimtimi, kuri reikalinga sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

 

3.6.6. Pirkėjo asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Bendrovės darbuotojai ir / ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti;

 

3.6.7. Asmens duomenys, siekiant, kad jie būtų išsamūs, nepasenę ir tvarkingi, gali būti nuolat tikslinami, atnaujinami;

 

3.6.8. Pirkėjo pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir negali būti atskleidžiama trečiosioms šalims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus, jei kitaip reikalauja taikytini teisės aktai ir ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais;

 

3.6.9. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

3.7. Bendrovė, rūpindamasi Pirkėjo privatumu ir vertindama Pirkėjo pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti Pirkėjo privatumą bei Svetainės užsakymo registracijos formoje pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Pirkėjo sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

 

3.8. Bendrovė gali perduoti Pirkėjo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip asmens duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems asmens duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos, aptariančios asmens duomenų perdavimą / teikimą ir asmens duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų duomenų apsaugą.

 

IV. BENDROVĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.1. Bendrovė įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę Svetainėje su Pardavėju sudaryti Prenumeratos sutartis.

 

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

 

4.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Bendrovė gali laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui.

 

V. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5.1. Pirkėjas turi šias pagrindines teises:

 

5.1.1. Pirkti prenumeratos paslaugą Svetainėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais;

 

5.1.2. Žinoti apie savo asmeninių duomenų, pateiktų Bendrovei, tvarkymą;

 

5.1.3. Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis bei gauti informaciją apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;

 

5.1.4. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmeninius duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Pirkėjui, susipažinusiam su savo asmens duomenimis, nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

 

5.1.5. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė, Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

 

5.1.6. Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

 

5.1.7. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Pirkėjas įgyja teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

 

5.2. Pirkėjas, pirkdamas prenumeratos paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų ir išsamų žurnalo (-ų) pristatymo adresą bei prenumeratos administravimui ir vykdymui reikalingą informaciją.

 

5.3.  Prenumeratorius įsipareigoja priimti užsakyto (-ų) leidinio (-ų) prenumeratą ir už ją (-as) sumokėti sutartą kainą.

 

5.4. Apmokėti išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo užsakymo patvirtinimo ir šios sąskaitos gavimo.

 

5.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti, pranešdamas elektroniniu paštu info@medpraktika.lt.

 

5.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti pašaliniams asmenims ar organizacijoms savo prenumeratos užsakymo duomenų.

 

VI. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

6.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti leidinį Prenumeratoriui nurodyta tvarka. Jeigu pasikeitė prenumeratos pristatymo adresas ar kiti esminiai duomenys, turintys įtakos tinkamam leidinio pristatymui, tai 5.5 punkto tvarka, per 4 darbo dienas Pardavėjas atlieka reikalingus pakeitimus.

 

6.2. Nustačius netikslumų pateiktame prenumeratos užsakyme arba Pirkėjo pateiktoje informacijoje pagal 5.2 punktą Pardavėjas nevykdo prenumeratos užsakymo ir informuoja Pirkėją bei suderina tolesnių veiksmų planą.

 

6.3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties, jei Pardavėjas nutraukė tolesnę leidinių leidybą, arba jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti sutarties.

 

6.4. Jei prenumeratos galiojimo laikotarpiu yra nutraukiama leidinių leidyba, Pardavėjas privalo grąžinti pinigus už neišnaudotą prenumeratos dalį arba pasiūlyti Pirkėjui kito žurnalo prenumeratą pagal likutinę sumą. Pirkėjui siunčiamas pranešimas jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir suderinami tolesni veiksmai.

 

VII. PRENUMERATOS UŽSAKYMAS, KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

7.1. Pirkėjas užsako prenumeratą, pateikdamas užsakymą naudodamasis elektronine Svetainės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

 

7.2. Šalys susitaria, kad bet kokia Svetainėje pateikta informacija apie leidinius yra skirta tik pirminiam susipažinimui su leidiniais ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prenumeratą ir (ar) sumokėti už ją.

 

7.3. Skelbiama kaina už prenumeratą yra galutinė mokėjimo kaina eurais. Į ją įtrauktos visos pristatymo išlaidos ir mokesčiai. Tačiau už pristatymą į gyvenvietes ar kaimus, neturinčias miesto statuso (miesto statusas apibrėžiamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (1994 m. liepos 19 d. Nr. I-558, Vilnius), kaip suskirstyta šalies administracinė teritorija pagal Lietuvos statistikos departamentą (šaltinis https://osp.stat.gov.lt/regionine-statistika-pagal-statistikos-sritis) ir VĮ Registrų centrą gali būti priskaičiuotas papildomas „Lietuvos pašto“ mokestis už pristatymą į teritoriją, esančią ne mieste.

 

7.4. Svetainėje prie leidinio pateikta kainų lentelė (-ės) sudaryta (-os) pagal kalendorinius metus ir leidžiamą prenumeravimo periodą. Kalendorinių metų lentelėje kainos skaičiuojamos nuo anksčiausiai galimo prenumeratos vykdymo mėnesio pagal pasirenkamą prenumeratos trukmę iki paskutinio žurnalo numerio imtinai, kuris išeis pagal pasirinktą prenumeratos pabaigos mėnesį, nurodytą ant leidinio viršelio.

 

7.5. Pirkėjas, užsakydamas prenumeratą bei ketindamas ją įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną prenumeratos užsakymo apmokėjimo būdų, nurodytų Svetainėje.

 

7.6. Bendrovės suformuota sąskaita yra pagrindas, kuriuo remdamasis Pirkėjas atlieka mokėjimą:

 

7.6.1. Mokėjimas turi būti atliktas iš karto po užsakymo suformavimo, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo užsakymo patvirtinimo ir sąskaitos gavimo.

 

7.6.2. Bendrovė pradeda vykdyti prenumeratos užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prenumeratą ir pinigai patenka į Bendrovės sąskaitą banke.

 

7.6.3. Neapmokėjus užsakymo pagal 7.6.1 punktą, Bendrovė pasilieka teisę nevykdyti užsakymo ir informuoja Pirkėją apie susidariusias aplinkybes ir suderina tolesnių veiksmų planą.

 

7.7. Po apmokėjimo, kai pinigai patenka į Bendrovės sąskaitą, Pirkėjas gauna informacinę žinutę į elektroninį paštą apie sėkmingai priimtą prenumeratos užsakymą.

 

7.8. Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą elektroninį paštą nedelsiant išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Pirkėjui apmokėjus pasirinktą prenumeratą, į elektroninį paštą yra išsiunčiamas prenumeratos priėmimą patvirtinantis kvitas. Pirkėjui pageidaujant gauti PVM sąskaitą faktūrą, yra išrašoma ir išsiunčiama prasidėjus faktiniam prenumeratos vykdymo laikui.

 

VIII. UŽSAKYMO ĮVYKDYMO TERMINAI, PRENUMERATOS PRISTATYMAS

 

8.1. Lietuvoje prenumerata pristatoma leidinio išėjimo dieną. Jeigu adresatas yra atokesnėse vietovėse, leidinys gali būti pristatomas kitą darbo dieną.

 

8.2. Pirkėjo užsakyta prenumerata yra pristatoma užsakyme nurodytu adresu per prenumeratos pristatymo paslaugas teikiančią organizaciją.

 

8.3. Pirkėjas sutinka, kad užsakyme nurodytu adresu į gaunamų laiškų dėžutę pristačius leidinį (-ius), yra laikoma, kad leidinys yra tinkamai perduotas Prenumeratoriui. Prenumeratorius turi sudaryti sąlygas laisvai ir netrukdomai laiškininkui patekti iki jo gaunamų laiškų dėžutės.

 

8.4. Jeigu prenumeratos pristatymas Prenumeratoriui yra neįmanomas, nes Pirkėjas, užsakydamas prenumeratą, nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prenumerata, Prenumeratorius turi nedelsiant patikslinti adresą, o Pardavėjas kuo skubiau nukreipia naujai išeisiančius leidinio numerius patikslintu adresu. Už išėjusius ir nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.

 

8.5. Jeigu Prenumeratoriaus gaunamų laiškų dėžutė yra netvarkinga, negarantuoja patikimo leidinių saugojimo ar bendra (tai yra priklauso keliems adresatams), laiškininkas turi teisę nenešti ir nepalikti prenumeruojamų leidinių. Prenumerata bus pristatoma, kai Prenumeratorius susitvarkys gaunamų laiškų dėžutę. Už nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.

 

8.6. Pardavėjas neatsako už pavėluotą prenumeratos pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti prenumeratos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams.

 

8.7. Jeigu Prenumeratorius pareiškia pretenziją dėl nepristatyto leidinio (-ių) ne dėl Prenumeratoriaus kaltės, Pardavėjas imasi visų įmanomų priemonių per protingai trumpą laiką pristatyti negautą leidinio numerį. Pretenziją Prenumeratorius turi pareikšti kuo anksčiau per įmanomai trumpesnį laiką nuo leidinio numerio išėjimo datos. Už pavėluotai pareikštas pretenzijas (savaitraščiui – po savaitės, o mėnraščiui – po trijų savaičių nuo jų išėjimo datos) Pardavėjas neatsako.

 

8.8. Prenumeratoriaus prašymu Leidinio pristatymo adresas gali būti pakeistas pagal 5.5 ir 6.1 punktų tvarką.

 

8.9. Į užsienio šalis prenumerata priimama atskiru užsakymu ir siunčiama leidinio išėjimo dieną per „Lietuvos paštą“ pirmenybine siunta.

 

IX. TAIKOMOS NUOLAIDOS IR AKCIJŲ PASIŪLYMAI

 

9.1. Pardavėjas turi teisę rengti ir vykdyti įvairias akcijas ir rinkodarines kampanijas. Pardavėjas, be išankstinio perspėjimo, gali keisti akcijų sąlygas, trukmę. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas galioja nuo jų atlikimo momento ir taikomas naujiems, po pakeitimų paskelbimo pateiktiems užsakymams.

 

9.2. Informacija apie vykdomas akcijas skelbiama www.medpraktika.lt ir (arba) kitomis komunikacijos priemonėmis (įskaitant ir socialinius tinklus, naujienlaiškius, su parteriais vykdomas programas, bet jai neapsiribojant).

 

9.3. Prenumerata, kuriai taikomos specialios akcijos, ankstesnių akcijų nuolaidos netaikomos ir nesumuojamos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prenumeratos rūšis, kurioms taikomos kitos nuolaidos nėra taikomos.

 

X. GARANTIJOS

 

10.1. Pardavėjas garantuoja leidinių kokybę. Brokuotas leidinys yra pakeičiamas į kokybišką per įmanomai protingą trumpiausią laiką ir pristatomas nurodytu adresu pakartotinai.

 

10.2. Kokybiškų žurnalų grąžinimas nepriimamas.

 

10.3. Prenumeratorius turi teisę atsisakyti prenumeratos, jeigu Pardavėjas pažeidžia ar nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju reikia pranešti Pardavėjui ir (ar) Bendrovei apie ketinimą nutraukti prenumeratą raštu ir išsiųsti ranka rašytą prašymą Pardavėjui šiose Taisyklėse nurodytu adresu arba Bendrovei adresu Olimpiečių g. 5–12, 09237 Vilnius, Lietuva (Bendrovė Jūsų pranešimą perduos Pardavėjui). Prašyme turi būti nurodytos motyvuotos atsisakymo priežastys ir atsiskaitomoji sąskaita, kur pervesti pinigų sumą už likusią nepanaudotą prenumeratos dalį. Patenkinęs pretenziją, Pardavėjas grąžins Prenumeratoriui pinigus į prašyme nurodytą sąskaitą per 10 dienų. Grynaisiais pinigais nekompensuojama.

 

10.4. Grąžinama suma skaičiuojama išminusuojant jau gautus leidinius nuo visos prenumeratos sumos ir grąžinant tik likutį, kuris skaičiuojamas nuo prenumeratos anuliavimo dienos iki apmokėtos prenumeratos pabaigos. Jeigu pretenzija nepagrįsta ir nemotyvuota, Bendrovė taikys papildomą 5 (penkių) eurų prenumeratos sutarties nutraukimo mokestį.

 

10.5. Per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo pateikimo Prenumeratą galima anuliuoti be jokios priežasties ir sutarties nutraukimo mokesčio apie tai pranešant Bendrovei.

 

10.6. Prenumerata neanuliuojama ir neatlyginama, jei buvo užsakyta akcijos metu ir prenumeratoriui išsiųsta dovana.