INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Gerbiami specialistai,

UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“ (toliau – Bendrovė), būdama ilgametė ir socialiai atsakinga Lietuvos sveikatos ir švietimo sistemų dalyvė, siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų (organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių – konferencijų, seminarų, vidinių bei išorinių mokymų, nuotolinių mokymų) aukšto standarto kokybę bei įvertinusi būtinumą Jums žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, parengė, patvirtinimo ir paskelbia šią Bendrovės informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Mes vertiname ir branginame mūsų santykius su Jumis, todėl siekiame suteikti kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų patogumui informaciją apteikiame klausimų ir atsakymų forma.

1. KODĖL BENDROVĖ TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • organizuoja Jūsų, kaip sveikatos priežiūros bei farmacijos specialistų, kvalifikacijos tobulinimą, kuris yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka, parenka Jums įvairias kvalifikacijos tobulinimo formas (tiesioginio kontakto mokymai, nuotoliniai mokymai, vidiniai bei išoriniai mokymai ir pan.);
 • siunčia Jums farmacinę informaciją, informuoja apie Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos priimtus teisės aktus, patvirtintas gydymo schemas, įregistruotus naujus vaistinius preparatus, medicinos priemones bei prietaisus, pateikia mokslinę bei metodinę informaciją, būtiną Jūsų veiklai;
 • tvarko darbo santykių ir darbų saugos dokumentaciją (sudaro darbo sutartis, vykdo jų apskaitą, vykdo Bendrovės, kaip darbdavio, pareigas, nustatytas teisės aktuose, palaiko ir užtikrina tinkamą komunikaciją su darbuotojais ne darbo metu, užtikrina tinkamas darbo sąlygas, kaupia ir saugo archyvinius duomenis, užtikrina darbuotojų ir dokumentų saugumą);
 • rengia ir tvarko komercines sutartis (pirkimo ir pardavimo, nuomos, paslaugų, autorines ir kt.), administruoja sutartinius bei su jais susijusius reguliacinius santykius;
 • organizuoja socialinius renginius ir akcijas;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Jūsų gaunamas paslaugas, nustato Jūsų poreikius, kaupia privalomąją informaciją apie Jūsų, kaip specialistų, kvalifikacijos tobulinimą, teikia teisės aktų nustatyta tvarka ataskaitas apie šį tobulinimą;
 • vykdo tiesioginę rinkodarą;
 • naudoja IP adresų (interneto svetainės lankytojų naršyklių) atpažinimo galimybes (tinklapio slapukus);
 • renka Jūsų, kaip specialistų, naršymo Bendrovės IT sistemoje (interneto svetainėje) istoriją, prisijungimo duomenis bei aktyvumą joje;
 • renka, kaupia ir naudoja vaizdo duomenis (nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš Bendrovės organizuotų renginių) Bendrovės reklamos, rinkodaros ir kitais susijusiais tikslais;
 • naudoja apibendrintus socialinių tinklų lankymo ir interesų identifikavimo duomenis.

Šių veiklų vykdymas, pagal teisės aktus, įpareigoja Bendrovę tvarkyti (rinkti, laikyti (saugoti), naudoti, dalytis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Bendrovės vidaus tvarkomis bei atsižvelgiant į šioje informacijoje aprašytas sąlygas.

2. IŠ KUR BENDROVĖ GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:

 • tiesiogiai iš Jūsų (pavyzdžiui, pildydami registracijos anketas, prisijungdami prie Bendrovės interneto svetainės, sudarydami sutartis, teikdami prašymus, prenumeruodami naujienlaiškius, Jus teikiate Bendrovei savo asmens duomenis);
 • iš Jūsų darboviečių;
 • iš Jūsų socialinių partnerių;
 • iš draudimo bendrovių;
 • iš bankų (pavyzdžiui, Jūsų atliktų mokėjimų informacija);
 • iš viešųjų duomenų bazių ir informacinių sistemų (pavyzdžiui, JAR, NTR, „Credit info“, „Regia.lt“ ir pan.);
 • iš kompetentingų valstybės institucijų (pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kitos valstybinės institucijos).

3. KAM BENDROVĖ GALI PATEIKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Teisės aktai numato, kad Bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti juos savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Bendrovė norėtų, kad Jus žinotumėte, kad Jūsų asmens duomenis Bendrovė teisėtai ir pagrįstai gali perduoti:

 • su Bendrove susijusioms įmonėms ir įstaigoms (tos pačios grupės juridiniams asmenimis);
 • draudimo bendrovėms;
 • viešiesiems registrams bei informacinėms sistemoms;
 • paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Bendrovę (pavyzdžiui, finansinės įstaigos, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai ir patarėjai ir pan.);
 • kompetentingoms valstybės institucijoms (pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, Konkurencijos taryba ir kt.).

4. AR BENDROVEI BŪTINA TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Taip, būtina. Bendrovė atlieka Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes:

 • be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti Jūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugai;
 • be šių duomenų nebūtų galimybės su Jumis sudaryti sutarčių ir jų vykdyti;
 • negalėtumėme analizuoti Jūsų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų paslaugų kokybės standarto taikymą;
 • tai padėtų operatyviai analizuoti Jūsų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų. Be Jūsų asmens duomenų rinkimo ir kaupimo to nebūtų įmanoma padaryti.

Ar Jūs privalote teikti Bendrovei savo asmens duomenis? Ne, Jūs nesate įpareigoti to daryti. Tačiau be Jūsų asmens duomenų negalėsime tinkamai suteikti Jums paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių.

5. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO BENDROVĖ?

Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokius duomenis Bendrovė gauna. Pagal Bendrovės veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

 • kontaktinė informacija (vardas, adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • indentifikavimo informacija (Jūsų pareigos ir darbovietės pavadinimas);
 • finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenys, pervestos pinigų sumos už prekes ir paslaugas);
 • kita Bendrovės vidaus dokumentuose nustatyta informacija.

6. KIEK LAIKO BENDROVĖ SAUGOS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, Bendrovė saugotų Jūsų asmens duomenis šiuos laikotarpius:

 • 1 (vienus) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su kandidatais į Bendrovės darbuotojus;
 • 3 (trejus) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su praktikantais;
 • 5 (penkerius) metus nuo paskutinių paslaugų sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistui suteikimo dienos (mokymų, kuriuose dalyvavo specialistas, dienos) tiesioginės rinkodaros atveju;
 • 5 (penkerius) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su draudimo sutarčių vykdymu;
 • 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su mokestinių pareigų vykdymu;
 • 50 (penkiasdešimt) metų, kai tvarkomi Bendrovės darbuotojų asmens duomenys.

7. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ SRITYJE?

Bendrovė gerbia ir atsakingai vertina Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų apie jas priminti:

 • Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Bendrovė turi. Tai Jūsų galite padaryti pateikę rašytinį prašymą Bendrovei;
 • Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šie duomenys nereikalauja specialaus apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenų pateikimui būtinas apdorojimas, Bendrovė pateiks Jums šiuos duomenis apibendrinta forma;
 • Jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba sunaikinti;
 • Jūs galite prašyti Bendrovės apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • Jūs galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Bendrovei tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo;
 • Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai.

8. TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE SU MUMIS.

Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga. Jeigu turėtumėte klausimų apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, bet kada galite susiekti su Bendrovės atstovu elektroniniu paštu info@idejugrupe.lt.

Šis dokumentas patvirtintas 2018 m. birželio 8 d.